Centuries

1912 L.A. McMahon 122 v Hawke’s Bay
1927 G.J. Robertson 100 v Auckland
1929 S. Reeves 147 v Auckland
1930 C. Fraser 112 no v Hawke’s Bay
1932 G. Lockett 121 v Waiapu
1933 S. Reeves 137 v Waiapu
1933 P. Dow 118 v Waiapu
1934 P. Dow 101 v Waiapu
1934 W. N. Carson 119 v Taranaki
1935 M. Boon 128 v Waiapu
1935 M. Boon 121 v Waiapu
1937 E. James 111 v Waikato
1938 D. Wells 107 v Waikato
1938 T.M. Sharp 112 v Waikato
1938 T.M. Sharp 112 v Waikato
1941 M.A. O’Brien 172 v Hawke’s Bay
1948 G.O. Rabone 104 v Waikato
1948 G.O. Rabone 107 v Fiji
1950 S.B. Martin 128 v Waikato
1951 B.N. Graham 106 v Hawke’s Bay
1954 B.N. Graham 117no v Fiji
1955 W.R. Playle 116 v Bay of Plenty
1956 B.N. Graham 112 v Hutt Valley
1956 K.W. Hough 154 v Bay of Plenty
1959 S.W. Veitch 161no v Bay of Plenty
1960 B.N. Graham 100 v Waikato
1960 S.W. Veitch 121 v Thames Valley
1963 F.E. Fisher 148no v NZ Nomads
1964 S.W. Veitch 207 v Thames Valley
1964 J.W. Guy 132 v Hawkes Bay
1967 J.W. Guy 195no v Bay of Plenty
1967 J.W. Guy 127 v Fiji
1967 S.W. Veitch 111 v Fiji
1968 P.J. Malcon 215no v Sth Hawke’s Bay
1968 R. Crawford 115 v Sth. Hawke’s Bay
1968 S.W. Veitch 134 v N.Z. Nomads
1969 S.W. Veitch 130 v Sth. Hawke’s Bay
1970 P.J. Malcon 161 v King Country
197   J.W. Guy 100 v Bay of Plenty
1973 J.H. McFarlane 100no V Bay of Plenty
1973 R.G. Small 112 v Thames Valley
1974 J. Warrington 128 v Bay of Plenty
1974 J. Warrington 110 v Goldfields
1974 R.W. Fulton 119 v Waikato
1975 G.P. Howarth 147 v Bay of Plenty
1975 G.P. Howarth 123 v Sth. Hawke’s Bay
1976 R.W. Fulton 125no v Sth Hawke’s Bay
1976 R.W. Fulton 143no v Hamilton
1982 R. Broughton 115 v Counties
1982 K. White 110 v Midlands
1983 C. Scott 101 v Bay of Plenty
1984 R. Broughton 131 v Midlands
1984 R. Broughton 107 v Thames Valley
1987 D. Ripley 102 v Hawke’s Bay
1990 G. Watson 118 v Bay of Plenty
1994 D. White 100 v Bay of Plenty
1994 G.R. Morley 102no v Midlands
1994 A. Seymore 156 v Midlands
1997 D. Strange 166no v Counties
2000 A. Goodin 115 v Bay of Plenty
2001 C. Frazer 101no v Cnt. Hawke’s Bay
2003 H. Barton 115 v Waikato Valley
2005 B.J. Watling 115 v Waikato Valley
2006 G.R. Morley 120 v Bay of Plenty
2007 H. Cameron 140 v Northland
2008 M.R. Jefferson 200no v Waikato Valley
2009 J. McDonald 108 v Bay of Plenty
2009 C. Carmody 105 v Bay of Plenty
2010 G.R. Morley 103 v Waikato Valley
2010 D. Strange 103 v Rotorua Central
2010 M.R. Jefferson 111no v Waikato Valley
2011 G.R. Morley 108no v Bay of Plenty
2012 T.W.Hayes  107 v Waikato Valley